FÖLJ OSS:

Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser
====================

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 17 mars 2020

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner
==============================

Tolkning
————–

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har en betydelse som definieras.
på följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om
de förekommer i singular eller plural.

Definitioner
———–

I enlighet med dessa villkor:

* Närstående: en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under
gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50 % eller mer av en
av aktier, andelar eller andra värdepapper med rösträtt.
för val av styrelseledamöter eller andra ledningsbefogenheter.
* Företaget (som i detta dokument benämns ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).
Avtalet) avser Carlstad kings Esports Club, Karlagatan 11 lgh 1204, 652 23
Karlstad.
* Land avser: Sverige
* Tjänsten avser webbplatsen.
* Villkor (även kallat ”Villkor”) avser dessa villkor.
Villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och företaget.
avseende användningen av tjänsten.
* Tredje parts sociala medietjänst avser alla tjänster eller innehåll (inklusive.
data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som
kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.
* Webbplats avser Carlstad Kings Esports Club, tillgänglig från

* Du avser den person som får tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget,
eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan person använder eller använder Tjänsten.
använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Erkännande
===============

Detta är de villkor som reglerar användningen av denna tjänst och den
avtal som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor och
villkor fastställer alla användares rättigheter och skyldigheter när det gäller användningen av
av tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och
dessa villkor. Dessa villkor gäller följande
alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor och
villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor
får du inte få tillgång till tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är också villkorad av att du accepterar följande
av och efterlevnad av företagets sekretesspolicy. Vår integritetspolicy
beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av
Din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och
informerar Dig om Dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar Dig. Vänligen läs
Vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Immateriella rättigheter
=====================

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig eller av
andra användare), egenskaper och funktionalitet är och förblir exklusivt förbehållna
egendom av företaget och dess licensgivare.

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både USA och USA.
landet och i andra länder.

Våra varumärken och vår trade dress får inte användas i samband med någon produkt.
eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Länkar till andra webbplatser
=======================

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som är
inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Bolaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, de
innehåll, sekretesspolicy eller praxis på tredje parters webbplatser eller
tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att företaget inte ska vara
ansvarig eller skadeståndsskyldig, direkt eller indirekt, för eventuella skador eller förluster som orsakats av
eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till något av följande
sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.
tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn.
för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning
===========

Vi kan avsluta eller avbryta din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller
ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om Du
bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Begränsning av ansvar
=======================

Oavsett eventuella skador som du kan drabbas av, är det hela ansvaret för
företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt ansvar för
exklusiva rättsmedel för allt det föregående ska begränsas till det belopp som
som Du faktiskt har betalat via tjänsten eller 100 USD om Du inte har köpt
något genom tjänsten.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska under inga omständigheter
företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för någon särskild, tillfällig, indirekt eller
följdskador av något slag (inklusive, men inte begränsat till, skador för
förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten,
för personskada, förlust av integritet som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterade till
användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller tredje part.
tredjeparts hårdvara som används tillsammans med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon
bestämmelser i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har blivit informerad om att
om möjligheten av sådana skador och även om rättsmedlet inte fungerar
väsentliga syftet.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av
ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av
ovanstående begränsningar kanske inte är tillämpliga. I dessa stater är varje parts ansvar
begränsas i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

”I befintligt skick” och ”i befintligt skick”
=====================================

Tjänsten tillhandahålls till dig ”I befintligt skick” och ”i befintligt skick” och med alla fel.
och defekter utan någon som helst garanti. I största möjliga utsträckning
enligt tillämplig lag, kan företaget, på egen hand och för sina egna och
Närstående bolag och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer,
uttryckligen frånsäger sig alla garantier, vare sig de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller
på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om
säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke överträdelse,
och garantier som kan uppstå på grund av handelsbruk eller prestanda,
användning eller handelspraxis. Utan begränsning av ovanstående gäller följande för företaget
ingen garanti eller åtagande, och gör inga utfästelser av något slag.
att Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara
kompatibel eller fungerar med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster,
fungerar utan avbrott, uppfyller alla standarder för prestanda eller tillförlitlighet eller
vara felfri eller att eventuella fel eller brister kan eller kommer att rättas till.

Utan att begränsa det föregående får varken bolaget eller någon av bolagets
leverantör gör någon utfästelse eller garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd:
(i) när det gäller tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller informationen,
innehåll, och material eller produkter som ingår i den, (ii) att Tjänsten
kommer att vara oavbruten eller felfri, (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller
information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten, eller (iv) att det inte finns någon tillförlitlighet, tillförlitlighet, tillförlitlighet eller aktualitet i
att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller för
från företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar eller skadlig kod,
tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vissa typer av garantier utesluts.
eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla av följande
ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall
ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas på följande.
största möjliga utsträckning som kan verkställas enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag
=============

Landets lagar, med undantag för dess lagvalsregler, ska gälla.
dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också
omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Lösning av tvister
===================

Om du har några problem eller tvister om Tjänsten, samtycker du till att först försöka
att lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)
=============================

Om du är en konsument i Europeiska unionen kommer du att få ta del av alla obligatoriska
bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad
==============================

Du försäkrar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är
omfattas av ett embargo från Förenta staternas regering eller som har utsetts till ett land som
av Förenta staternas regering som ett land som stöder terrorister, och (ii)
Du är inte upptagen på någon av Förenta staternas regerings listor över förbjudna eller
begränsade parter.

Uppdelbarhet och avstående
=======================

Uppdelbarhet
————

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, ska den
bestämmelsen kommer att ändras och tolkas för att uppnå målen för denna bestämmelse.
bestämmelsen i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och den
återstående bestämmelser kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

Befrielse
——

Med undantag för vad som föreskrivs i detta direktiv får underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva
att kräva att en skyldighet enligt dessa villkor fullgörs ska inte påverka en parts rätt att
att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan uppfyllelse när som helst.
därefter, och inte heller ska ett avstående från en överträdelse utgöra ett avstående från någon av följande
efterföljande överträdelse.

Översättning Tolkning
==========================

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem
tillgängliga för dig på vår tjänst.

Du samtycker till att den engelska originaltexten ska ha företräde i händelse av en
tvist.

Ändringar av dessa villkor
=====================================

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor.
när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att
ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad
utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har blivit
träder i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till
de nya villkoren, helt eller delvis, ska du sluta använda webbplatsen och den
Tjänsten.

Kontakta oss
==========

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta
oss:

* Via e-post: contact@carlstadkings.com
* Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://carlstadkings.com/kontakta-oss/